Privacy beleid

Ceva Sante Animale B.V. streeft ernaar om te voldoen aan de toe te passen regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonlijke gegevens.

Voor Ceva Santé Animale B.V. is het naleven van de geldende regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens een belangrijke zaak.

Ceva Santé Animale B.V.verplicht zich om de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679) “AVG”, toe te passen en de verzamelde en verwerkte persoonsgegevens te beschermen.

Ceva Santé Animale B.V. (of Ceva) past derhalve procedures toe om zich te verzekeren dat deze bepalingen binnen haar organisatie en met name door haar werknemers, partners en leveranciers die persoonsgegevens behandelen, in acht genomen worden, namelijk:

► Rechtmatige, getrouwe en transparante behandeling van persoonsgegevens;

► Verzamelen van persoonsgegevens voor vastgestelde, duidelijke en rechtmatige doeleinden, zonder latere verwerking die niet overeenkomt met deze doelstellingen;

► Adequaat, relevant en beperkt bewaren van persoonsgegevens met betrekking tot de doelstellingen waarvoor deze behandeld worden;

► Correctheid van persoonsgegevens en maatregelen om onjuiste gegevens te verwijderen of te corrigeren.

Wij verbinden ons ertoe uw gegevens te beschermen

Veelgestelde vragen

 • Wat is de GDPR of AVG?

GDPR “General Data Protection Regulation”

AVG “Algemene Verordening Gegevensbescherming”

AVG is een referentietekst van Europese wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

De tekst vormt een juridisch en geharmoniseerd kader dat van toepassing is op alle lidstaten en gericht is op het garanderen van de bescherming van privacy en van persoonsgegevens.

 

 • Op wie is de AVG van toepassing?

De AVG is niet alleen van toepassing op organisaties binnen de EU, maar ook op organisaties buiten de EU als deze goederen of diensten aanbieden op het grondgebied van de Unie.

 

 • Wanneer treedt de AVG in werking?

De Verordening is op 25 mei 2018 in werking getreden in de hele Europese Unie.

 

 • Wat houdt de verwerking van persoonsgegevens in?

Het verwerken van persoonsgegevens wordt gedefinieerd als zijnde alle handelingen die al dan niet uitgevoerd worden met behulp van geautomatiseerde procedures en toegepast op alle gegevens, zoals het opslaan, organiseren, structureren, bewaren, bijwerken of wijzigen, onttrekken, raadplegen, gebruiken, communiceren door overdracht, verspreiden of alle andere vormen van beschikbaar stellen, met elkaar in verband brengen of koppelen, beperken, wissen en vernietigen.

 

 • Op welke gegevens heeft de AVG betrekking?

De AVG heeft alleen betrekking op persoonsgegevens die bestaan uit informatie betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon.

 

 • Welke persoonsgegevens worden als gevoelig beschouwd?

Informatie over de raciale of etnische afkomst, politieke, filosofische of religieuze opvattingen, lidmaatschap van een vakbond, gezondheid of seksuele leven.

 

 • Hoe worden gevoelige gegevens verzameld en verwerkt?

Gevoelige gegevens zijn gegevens die door hun specifieke karakter risico’s voor de rechten en vrijheden van een persoon meebrengen en die daardoor onder verhoogde beschermingsmaatregelen vallen.

De AVG verbiedt de verwerking van deze gegevens, met uitzondering van een aantal situaties die de wet omschrijft.

Er bestaan verschillende uitzonderingen op dit verbod.

 

 • Wat is een verwerkingsverantwoordelijke?

Een natuurlijk of rechtspersoon, een publieke instantie, een agentschap of andere organisatie die, alleen of gezamenlijk, het doel en de middelen bepaalt op grond waarvan de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt.

 

 • Wat is een subcontractant?

De subcontractant wordt gedefinieerd als de natuurlijke of rechtspersoon, publieke instantie, dienst of andere organisatie die de persoonsgegevens verwerkt in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke.

 

 • Geldt de AVG ook voor niet-geïnformatiseerde verwerkingen?

De AVG is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens die geheel of gedeeltelijk geautomatiseerd zijn, en op de niet-geautomatiseerde verwerking van gegevens die in een bestand opgenomen zijn of zouden kunnen worden.

Een bestand is niet alleen een databank of een Exceltabel. Het kan ook een papieren document zijn, een videobewakingsinstallatie die informatie over een persoon vastlegd ...

 

 • Wat zijn de voornaamste doelstellingen van de AVG?

 -Het creëren van een uniform kader geldig in de hele Europese Unie en een versterkte samenwerking tussen de toezichthoudende autoriteiten.

 

 -De aanpak veranderen door verantwoordelijkheid te leggen bij de verwerkingsverantwoordelijken. In dit kader van verantwoordelijkheid geven zal een  register van de verwerkingsactiviteiten worden ingevoerd. Dit register brengt uitgebreid de verschillende gegevensverwerkingen in kaart.

 

-Het recht van personen versterken. 

►   Recht op informatie en instemming: meer transparantie

►   Recht op toegang en rectificatie

►   Recht op verwijderen via het recht om vergeten te worden

►   Recht van bezwaar en recht om een beperking te vragen

►   Recht op gegevensoverdracht

►   Recht om vergoeding te vragen

 

-Vanaf de ontwerpfase van nieuwe projecten de privacy en persoonsgegevens respecteren en dit standaard voor lopende projecten.

Gegevensbescherming vanaf de ontwerpfase

De gegevensbescherming dient al tijdens de ontwerpfase en tijdens de ontwikkeling van de verwerkingswijzen van  de technische en organisatorische maatregelen die de pricipes van de gegevensbescherming van de betrokken persoon worden uitgevoerd. Dit met name ten opzichte van de risico’s die de verwerking voor de rechten en vrijheden van fysieke personen kan meebrengen.

 Standaard gegevensbescherming

Standaard worden alleen de gegevens verwerkt die nodig zijn voor het specifieke doeleinde van de verwerking. Deze beginselen gelden voor de hoeveelheid gegevens, de mate waarin zij worden verwerkt, de periode waarin zij worden opgeslagen en de toegankelijkheid ervan.

 Evaluatie impact in relatie tot de gegevensbescherming

De regelgeving voorziet in de verplichting voor de personen die verantwoordelijk zijn voor de verwerking en voor de subcontractanten om een evaluatie te doen van de impact in relatie tot de gegevensbescherming voorafgaand aan die verwerkingen die een verhoogd risico voor de rechten en de vrijheden van fysieke personen zouden kunnen veroorzaken.

Privacy beleid

Voor het bedrijf Ceva Santé Animale B.V.  (hierna “Ceva” genoemd) is de bescherming van privacy en van de gegevens van de gebruikers van haar sites, zeer belangrijk.

In het kader van haar activiteiten verzamelt en verwerkt Ceva persoonsgegevens als verwerking verantwoordelijke. Ceva is derhalve onderworpen aan de regels die van toepassing zijn op de bescherming van persoonsgegevens en, in het bijzonder, op de Algemene Verordening Gegevensbescherming n°2016/679 van 27 april 2016 (genoemd “AVG”), alsmede aan alle nationale wettelijke bepalingen die op grond hiervan genomen zijn.

Dit privacybeleid (hierna “het Beleid”) heeft als doel om u duidelijke, simpele en volledige informatie te verstrekken over de wijze waarop Ceva bepaalde persoonsgegevens van u verzamelt en gebruikt, met name via of in verband met haar websites of mobiele applicaties, en over de middelen waarover u beschikt om dit gebruik te controleren en uw daarmee samenhangende rechten uit te oefenen.

1. WANNEER WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERZAMELD?

Ceva kan bij verschillende gelegenheden uw persoonsgegevens te verzamelen (online of fysiek).

Soms kan Ceva uw gegevens door middel van formulieren verzamelen waarvan de velden die aangeduid worden met een asterisk '*' verplicht moeten worden ingevuld. Wanneer u deze vakken niet invult, zal de toegang tot bepaalde diensten en gebruik niet mogelijk zijn.

 • De gegevens die u ons verstrekt bij het aanmaken van een account op onze internetsites of mobiele applicaties

Als u bepaalde websites wilt gebruiken, moet u zich identificeren door een account aan te maken.

Bij het aanmaken van een account op onze internetsites of op onze mobiele applicaties, zult u gevraagd worden om bepaalde persoonsgegevens, en met name uw identificatiegegevens, aan ons te verstrekken.

Deze gegevens maken het ons mogelijk om het aanmaken van uw profiel en uw account te beheren.

Deze verwerkingen zijn gebaseerd op de voortzetting van het gerechtvaardigd belang van de verwerking verantwoordelijke in de zin van artikel 6 van de AVG.

 • De gegevens die u ons verstrekt bij het solliciteren  op een vacature of bij een open sollicitatie

In het kader van het personeel wervingsbeleid, verzamelt Ceva de persoonsgegevens van kandidaten uit hun CV’s, motivatiebrieven en sollicitatiegesprekken met Ceva. Indien van toepassing kunnen ook de resultaten van psychotechnische testen en antwoorden op gestelde vragen in het formulier, worden gebruikt.

Deze gegevens worden exclusief door Ceva en haar dochtermaatschappijen verwerkt in het kader van de behandeling van uw sollicitatie.

De rechtsgrondslag van de verwerking berust zowel op de toestemming als ook op de gerechtvaardigde belangen van de verwerking verantwoordelijke die de leiding over de wervingsprocedure heeft.

 • De gegevens die automatisch verzameld worden als u onze internetsites bezoekt

Tijdens de navigatie op onze websites kunnen cookies op uw apparaat (computer, smartphone, tablet) geplaatst worden, onder voorbehoud van de keuzes die u gemaakt heeft en die u te allen tijde kunt wijzigen.

Een cookie is een klein bestand dat tekstuele informatie bevat met betrekking tot de navigatie op deze sites, met als voornaamste doel om de navigatie binnen de sites te verbeteren en gepersonaliseerde diensten te kunnen aanbieden.

Tijdens het bekijken van onze internetsites, plaatst Ceva met name cookies die het publiek meten. De cookies die het publiek meten maken het ons mogelijk om beter te begrijpen op welke manier de sites gebruikt worden, om hun ergonomie te analyseren en om technische problemen te detecteren en op te lossen.

Deze cookies zijn onderworpen aan de toestemming van de Gebruiker.

Voor meer informatie kunt u ons cookiebeleid bekijken – Bekijk cookiebeleid.

 • De gegevens die u ons verstrekt bij het inschrijven op onze newsletters

Ceva verstuurd geregeld newslettres waardoor u op de hoogte wordt gehouden van de actualiteiten van Ceva.

Door uw e-mailadres inn te vullen, geeft u toestemming om deze newsletters van Ceva te ontvangen.

U kunt te allen tijde uw toestemming intrekken door u af te melden van de Newsletter door de uitschrijflink onderaan de Newsletter te volgen.

 • De gegevens die u ons verstrekt via de contactformulieren

Ceva heeft contactformulieren ingevoerd.

De gegevens die ingevuld moeten worden op dit formulier maken het ons mogelijk om aan uw verwachtingen te voldoen.

Deze verwerking berust op uw voorafgaande toestemming.

Uw persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

 • De gegevens die u ons verstrekt om deel te nemen aan een wedstrijd

De verwerking van persoonsgegevens door Ceva berust op voorafgaande toestemming.

Uw persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

 • Wettelijke of regelgevende verplichting

Ceva kan genoodzaakt zijn uw persoonsgegevens te verzamelen en te verstrekken in naleving van wettelijke of regelgevende verplichtingen, justitiële beslissingen, dagvaardingen of juridische procedures, indien dit binnen het kader van de naleving van de geldende wetgeving is vereist.

 • Gegevens die doorgestuurd worden via sociale media

Als u over een account beschikt op een sociaal netwerk en u via deze functionaliteit overgaat tot een identificatie op een site of mobiele applicatie van Ceva, zonder voorafgaande inschrijving op de site of de mobiele applicatie, kan Ceva gegevens van het sociale netwerk ontvangen.

Deze gegevens maken uw authentificatie en het aanmaken van een account mogelijk.

De verspreidings- en communicatie criteria van deze gegevens zijn voorzien in de inschrijfvoorwaarden van de sociale netwerken en zijn in alle gevallen onderworpen aan uw toestemming.

 • Wanneer u of uw dierenarts een melding maakt van een vermoedelijke bijwerking (diergeneesmiddelenbewaking). Zie punt 8

2. WAT IS ONS BELEID MET BETREKKING TOT GEGEVENS VAN MINDERJARIGEN?

 De bescherming van persoonsgegevens van minderjarigen is voor Ceva zeer belangrijk.

Onze internetsites zijn niet bestemd voor personen jonger dan 18 jaar en wij verzamelen geen gegevens van hen. Personen jonger dan 18 jaar moeten toestemming van ouders of van de ouderlijke verantwoordelijke hebben voordat zij persoonsgegevens verstrekken.

Indien wij vaststellen dat persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar verzameld zijn zonder voorafgaande toestemming van de ouders, worden deze gegevens direct door ons vernietigd.

3. HOE LANG WORDEN GEGEVENS BEWAARD EN WAARUIT BESTAAT DE VERWIJDERPROCEDURE?

Ceva bewaart uw persoonsgegevens alleen zo lang dit nodig is voor het behalen van de beoogde doeleinden, onder voorbehoud van mogelijke wettelijke archivering, instandhoudingsverplichtingen van bepaalde gegevens en/of van anonimisering.

De bewaartermijnen worden vastgesteld in overeenstemming met verwerkingsdoeleinden en waarbij er met name rekening gehouden wordt met de gangbare wettelijke bepalingen die een bepaalde bewaartermijn verplicht stellen.

Als voorbeeld vindt u hieronder de bewaartermijnen die van toepassing zijn:

 • Accountbeheer: uw gegevens zullen verwerkt worden tot het moment waarop u besluit uw account te verwijderen. U kunt uw account te allen tijde verwijderen via de accountinstellingen te gaan.

Als u zich sinds drie jaar niet aangemeld heeft op onze website, zullen wij uw account echter verwijderen.

 • Contactformulier: wij zullen uw gegevens verwerken zo lang dit nodig is om uw vraag te behandelen. Uw gegevens worden na een periode van 2 jaar vanaf het laatste contact dat u gehad heeft, in elk geval verwijderd.
 • Newsletter: wij zullen uw gegevens verwerken totdat u zich afmeldt of uw abonnement op de newsletter annuleert.
 • Spel: uw gegevens kunnen voor legale doeleinden bewaard worden nadat het spel beëindigd is.
 • Sollicitatie: Uw persoonsgegevens zullen maximaal 2 jaar na het laatste contact bewaard worden.

4. AAN WIE KUNNEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS DOORSTUREN?

Uw persoonsgegevens zijn vertrouwelijk en alleen de door Ceva naar behoren gemachtigde personen op grond van hun functies kunnen toegang krijgen tot uw persoonsgegevens, onverminderd de eventuele overdracht ervan in de mate die vereist is door de geldende regelgeving.

Ceva verplicht zich om alle adequate organisatorische en technische maatregelen te nemen om de veiligheid, de integriteit en het vertrouwelijke karakter van de gegevens te beschermen.

Wij verkopen de persoonsgegevens niet aan derden.

Uw persoonsgegevens kunnen doorgestuurd worden naar bedrijven die deel uit maken van de Groep Ceva.

Onze bevoegde dienstverleners kunnen enkel in het kader van het uitvoeren van de diensten die wij hun toevertrouwen, genoodzaakt zijn om uw gegevens te behandelen: dit betreft voornamelijk dienstverleners die de klantenservice beheren, spellen organiseren, loyaliteitsprogramma’s beheren, e-mails voor marketingdoeleinden versturen, gegevens opslaan...

In bepaalde omstandigheden kunnen wij uw persoonsgegevens sturen naar landen buiten de EU, waar de bescherming van de verwerking van persoonsgegevens onvoldoende is volgens de normen van de EU. In dat geval zullen wij de overdracht en de verwerking beveiligen met een hiertoe geschikt juridisch kader om een hoge mate van bescherming van de gegevens te bieden, ongeacht de plaats waar uw gegevens verwerkt worden.

De overdracht kan gebaseerd zijn op de ‘Privacy Shield’, een proces van automatische inschrijving dat bedrijven een mechanisme biedt om te voldoen aan de Europese voorschriften op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.

Daarnaast kunnen wij genoodzaakt zijn om deze gegevens te delen met bestuurlijke en publieke instanties op grond van de wettelijke bepalingen.

5. HOE WORDT DE VEILIGHEID VAN UW PERSOONSGEGEVENS GEWAARBORGD?

Ceva ziet toe op de bescherming en beveiliging van uw persoonsgegevens om het vertrouwelijke karakter ervan zeker te stellen en om te voorkomen dat ze vervormd, beschadigd, vernietigd of verspreid worden aan onbevoegde derden.

Als de verspreiding van gegevens aan derden noodzakelijk en toegestaan is, verzekert Ceva zich ervan dat deze derden garanderen dat de betreffende gegevens dezelfde mate van bescherming genieten als bij Ceva, door contractuele garanties te eisen die met name erin voorzien dat de gegevens alleen voor goedgekeurde doeleinden gebruikt zullen kunnen worden met inachtneming van de vereiste vertrouwelijkheid en veiligheid.

Ceva voert technische en organisatorische maatregelen in om er zeker van te zijn dat de persoonsgegevens op een zo veilig mogelijke manier bewaard worden en dit gedurende het tijdsbestek dat nodig is om de beoogde doeleinden te behalen, volgens het geldende recht.

Ook al neemt Ceva alle weloverwogen maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen, is er geen enkele overdracht- of opslagtechnologie volledig onfeilbaar.

Overeenkomstig het geldende recht, verplicht Ceva zich in het geval van bewezen schending van persoonsgegevens die kan leiden tot een groot risico voor de rechten en vrijheden van de betreffende personen, om de bevoegde toezichthoudende autoriteit te informeren over deze schending en, als dit door de genoemde regelgeving verplicht is, en ook de betreffende personen.

Onverminderd het voorgaande, is het uw taak om voorzichtig te zijn teneinde ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens en apparaten (computer, smartphone, tablet) te voorkomen, met name door het kiezen van een sterk wachtwoord.

6. WAT ZIJN UW RECHTEN?

Onder voorbehoud van de voorwaarden van de geldende regelgeving, beschikt u ten aanzien van uw persoonsgegevens over de volgende rechten:

 • Recht op informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Ceva streeft ernaar om u beknopte, transparante, begrijpelijke en eenvoudig toegankelijke informatie te bieden, in duidelijke en simpele termen over de verwerkingsvoorwaarden van uw persoonsgegevens.

 • Recht op toegang, rectificatie en wissen (of “recht om vergeten te worden”) van uw persoonsgegevens

Met het recht op toegang kunt u van Ceva de bevestiging ontvangen dat uw persoonsgegevens wel of niet door ons verwerkt worden en de verwerkingsvoorwaarden hiervan, en hier tevens een kopie van ontvangen (voor iedere extra kopie kan Ceva een billijke vergoeding vragen voor de eventuele kosten die gebaseerd zijn op de bijkomende administratieve kosten). Als deze vraag via de digitale weg ingediend wordt, zal de informatie in een gangbare elektronische vorm verstrekt worden, tenzij u aangeeft dat u deze op een andere manier wilt ontvangen.

U heeft tevens het recht om onverwijld rectificatie te verkrijgen van uw persoonsgegevens die onjuist of onvolledig zijn.

Ten slotte, onder voorbehoud van de uitzonderingen die vastgesteld zijn in de toepasselijke wetgeving (vb.: noodzakelijke behoud om aan een wettelijke verplichting te voldoen), heeft u het recht om een verzoek in te dienen voor het onverwijld wissen van uw persoonsgegevens, in de volgende gevallen:

► Het beheren van uw persoonsgegevens zijn niet meer noodzakelijk ten opzichte van de doelstellingen waarvoor zij verzameld of anderszins verwerkt zijn;

► u wilt uw toestemming intrekken waar de eventuele verwerking van uw persoonsgegevens op gebaseerd was en er geen andere rechtsgrond voor deze verwerking is;

► u bent van mening en u kunt bewijzen dat uw persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;

► uw persoonsgegevens dienen op grond van een wettelijke verplichting gewist worden.

 • Recht op het beperken van de verwerking van uw persoonsgegevens

De geldende regelgeving voorziet erin dat in bepaalde gevallen op dit recht een beroep kan worden gedaan, en in het bijzonder in de volgende gevallen:

► indien u de juistheid van uw persoonsgegevens betwist, kan de gegevensverwerking beperkt worden tijdens de periode die nodig is om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;

► als u van mening bent en u kunt bewijzen dat de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is, maar u zich verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens, kunt u in dit geval in plaats daarvan de beperking van de verwerking eisen;

► als Ceva uw persoonsgegevens niet meer nodig heeft, maar als u deze nog nodig heeft voor de vaststelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;

► als u bezwaar maakt tegen de verwerking die gebaseerd zou zijn op het rechtmatige belang van de verwerking verantwoordelijke, in afwachting van het antwoord op de vraag of de rechtmatige gronden van de verwerking verantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de u.

 • Recht op bezwaar met inbegrip van marketing

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met inbegrip van profilering, wegens uw persoonlijke omstandigheden.

Uw gegevens zullen niet meer verwerkt worden tenzij er gerechtvaardigde en dwingende redenen zijn voor de verwerking die zwaarder wegen dan uw rechten en vrijheden, of indien de gegevens nodig zijn voor de vaststelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. U kunt zich te allen tijde in beroep gaan als uw persoonsgegevens verwerkt worden voor marketingdoeleinden.

In dit geval zult u ondermeer geen gepersonaliseerde aanbiedingen meer ontvangen.

 • Recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens

Als de verwerking op uw toestemming of op een contract berust, kunt u met dit recht op overdraagbaarheid de persoonsgegevens die u aan Ceva heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm verkrijgen, en deze persoonsgegevens aan een andere verwerking verantwoordelijke overdragen, zonder daarbij gehinderd te worden door Ceva.

Als dit technisch mogelijk is, kunt u verzoeken dat deze persoonsgegevens rechtstreeks door Ceva naar een andere verwerking verantwoordelijke worden overgedragen.

 • Recht op het intrekken van toestemming van het bewerken van persoonsgegevens

Als Ceva uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming bewerkt, kunt u deze te allen tijde intrekken.

Volgens het geldende recht geldt het intrekken van uw toestemming echter alleen voor de toekomst en laat dit de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking daarvan, onverlet.

 • Recht op het indienen van een klacht bij een toezichthoudende autoriteit

Indien u, ondanks de pogingen die Ceva gedaan heeft om uw persoonsgegevens te beschermen,  van mening bent dat uw rechten niet gerespecteerd zijn, heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Een lijst van toezichthoudende autoriteiten is beschikbaar op le site de la Commission européenne.

 • Recht op het bepalen wat er met uw persoonsgegevens gebeurt na uw dood

Ten slotte heeft u het recht om te voorzien wat er post mortem met uw persoonsgegevens gebeurt door het vaststellen van algemene of specifieke richtlijnen. Ceva verbindt zich ertoe om deze richtlijnen in acht te nemen. Bij gebrek aan richtlijnen erkent Ceva de mogelijkheid voor ergenamen om bepaalde rechten uit te oefenen, met name het recht op toegang, als dit nodig is voor de regeling van de afwikkeling van de nalatenschap van de overledene; en het recht op bezwaar om de gebruikersaccounts van de overledene te kunnen sluiten en bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar gegevens.

7. PROCEDURES VOOR HET UITOEFENEN VAN UW RECHTEN

Voor alle vragen die betrekking hebben op dit Privacybeleid en/of voor het uitoefenen van uw rechten die hierboven beschreven staan, kunt u zich door middel van het formulier tot Ceva richten.

Ceva verplicht zich om u zo snel mogelijk te antwoorden, en in elk geval binnen één maand vanaf het moment dat uw aanvraag ontvangen is.

Indien nodig kan deze termijn verlengd worden met twee maanden al naargelang het aantal vragen die Ceva ontvangt en de complexiteit hiervan.

In dit geval zult u geïnformeerd worden over de verlenging en de reden hiervan.

Als uw vraag via de digitale weg ingediend wordt, zal de informatie in een gangbare elektronische vorm verstrekt worden, tenzij u nadrukkelijk aangeeft dat u deze op een andere manier wilt ontvangen.

Als Ceva geen gevolg geeft aan uw verzoek, zult u geïnformeerd worden over de redenen van het nalaten ervan en kunt u een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit en/of om een gerechtelijke procedure aan te spannen.

8. MELDING DIERGENEESMIDDELENBEWAKING

Persoonlijke gegevens die worden verzameld bij een farmacovigilantie (geneesmiddelenbewaking) melding worden verwerkt in de farmacovigilantie databank van Ceva. De bewaartermijn van deze gegevens is zo lang de verkoopvergunning van het betreffende product strekt en tenminste 10 jaar nadat de verkoopvergunning is verlopen.

Onder de huidige regelgeving voor de bescherming van persoonlijke gegevens, heeft u het recht om toegang te vragen tot uw gegevens, deze gegevens te laten corrigeren en om een beperking van het verwerken van uw gegevens te verzoeken.

Als u van dit recht gebruik wilt maken, neemt u dan contact met ons op: privacycompliance@ceva.com

Cookies beleid

Dit cookiesbeleid is van toepassing tijdens het bezoeken van de internetsites en mobiele applicaties van Ceva Santé Animale B.V. (Ceva). 

Tijdens de navigatie op deze Sites, kunt u cookies ontvangen die door Ceva Santé Animale B.V. verstuurd en beheerd worden en cookies die door andere sites of web servers verstuurd worden en door derden beheerd worden (“Cookies van derden”).

1. WAT IS EEN COOKIE 

Het begrip “cookies” omvat alle trackers die op uw apparaat gezet worden (computer, smartphone, tablet) en/of hiervan gelezen worden tijdens het bezoeken van een internetsite of een mobiele applicatie (site), of tijdens het bekijken van reclame. Ze worden met name gebruikt om informatie te verzamelen over uw navigatie op de websites en om u gepersonaliseerde diensten aan te bieden.

2. WELKE SOORT COOKIES?

2.1. FUNCTIONELE COOKIES

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van onze websites, een goede navigatie op onze sites en het verbeteren van de functionaliteiten en de prestaties van de sites.

Als u het gebruik van deze cookies desactiveert, zult u geen gebruik meer kunnen maken van bepaalde functionaliteiten.

Deze cookies verzamelen geen enkel persoonlijk gegeven.

2.2. PRESTATIECOOKIES

Met deze cookies worden gegevens verzameld over het gebruik van onze sites waarmee wij de  inhoud ervan kunnen verbeteren en/of gebruiksvriendelijker kunnen maken.

Wij kunnen zo informatie verzamelen over de wijze waarop u de site gebruikt, het aantal bezoeken per pagina, de tijd die u op een pagina doorbrengt of over het aantal kliks.

Al deze cookies worden automatisch geactiveerd als u deze accepteert.

Als u ze echter wilt desactiveren, verwijzen wij u naar met name de onderstaande rubriek “Uw rechten uitoefenen”.

De opgeslagen informatie kan niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden.

2.3. ADVERTENTIE COOKIES

Met deze cookies kunnen wij advertenties aan uw interesses aanpassen en de doeltreffendheid van onze publiciteitscampagnes meten.

Meet Cookies

Met meet cookies kunnen wij de doeltreffendheid van onze reclamecampagnes te meten.

Doelgroep Cookies

Met deze cookies kunnen wij inzicht krijgen in uw navigatie gewoontes, zodat er advertenties verstuurd kunnen worden die aansluiten aan uw interesses.

De doelgroep cookies maken het ons mogelijk om:

 • nominatieve of niet-nominatieve gegevens te verzamelen door middel van quizzen,
 • de inhoud van bezochte pagina’s te kennen,
 • de informatie te kennen die u hebt gekozen te delen bij inschrijving op andere sites,
 • de pagina’s en websites te kennen die u bezocht heeft tijdens recente navigatie of net voordat u naar de site bent gegaan,
 • uw locatie te herlijden.
2.4. COOKIES VAN DERDEN - PIXEL

Het is mogelijk dat wij aan onze sites cookies van derden toevoegen, hierdoor kunt u bepaalde informatie van onze sites delen.

Deze cookies worden niet door Ceva beheerd en wij hebben geen enkele controle over het handelswijze dat door sociale media gebruikt wordt om informatie over uw navigatie op onze sites te verzamelen samen met de persoonsgegevens waarover zij beschikken.

Het plaatsen en het gebruik van cookies door deze derde partijen vallen onder hun privacy-beschermingsbeleid.

Wij nodigen u uit om het privacy-beschermingsbeleid van deze sociale netwerken te lezen om kennis te nemen van de gebruiksdoeleinden, met name op het gebied van advertenties, en de navigatie-informatie die zij kunnen verzamelen door middel van deze toepassing knoppen. Dit beschermingsbeleid moet u met name in staat stellen om uw keuzes te maken bij deze sociale netwerken, met name door het instellen van uw gebruikersaccounts. 

3. HOE KUNT U COOKIES CONTROLEREN?

3.1. UW AKKOORD

Bij uw eerste verbinding met onze sites wordt u gevraagd om onze cookies te accepteren.

De geldigheidsduur van deze goedkeuring is maximaal 13 maanden.

3.2.  BEZWAAR TEGEN COOKIES

U kunt het verzamelen van informatie via Cookies wijzigen of weigeren door de instellingen van uw browser actief te beheren.

 • De cookies geheel activeren of desactiveren;
 • Specifieke cookies verwijderen, die al opgeslagen zijn in uw browser;
 • Bepaalde websites de opslag van cookies op uw computer beletten;
 • Cookies van derden blokkeren (wanneer tijdens de navigatie op een site cookies door een andere site op uw computer opgeslagen worden).

De instellingen die u zult kiezen kunnen echter uw navigatie en toegangsvoorwaarden tot bepaalde diensten waarvoor het gebruik van cookies noodzakelijk is, wijzigen.

Wij raden u dan ook af om het gebruik van technische cookies, die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site, te weigeren aangezien normale navigatie dan niet mogelijk is.

Het weigeren van meet cookies of doelgroep cookies veroorzaakt echter alleen het stopzetten van reclame op onze sites of op internet en die zal dus niet meer afgestemd worden op uw interesses.

3.3. UW KEUZES MAKEN

Configuratie van de navigatiesoftware

Volg hiervoor de instructies van uw browser.

U kunt ook op de links hieronder klikken om toegang te krijgen tot instructies van een aantal van de meeste bekende browsers:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies,

Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042,

Firefox:http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies,

Opera: https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies

iOS: https://support.apple.com/fr-fr/HT201265

Android: https://www.wikihow.com/Disable-Cookies#Android_Devices

Cookies van derden

 Alleen de betreffende uitgever van cookies van derden kan de onderdelen die deze cookies bevatten lezen of wijzigen. Deze cookies van derden zijn onderworpen aan het privacy-beschermingsbeleid van deze zogeheten derden.

Voor meer informatie en het maken van uw keuzes met betrekking tot deze cookies, kunt u op de volgende links klikken:

3.4. VOOR MEER INFORMATIE

U kunt meer informatie vinden over de manier waarop cookies en doelgerichte reclame werken op de volgende sites:

Digital Advertising Alliance in de Verenigde Staten: Digital Advertising Alliance

Digital Advertising Alliance of Canada in Canada: Digital Advertising Alliance of Canada

European Interactive Digital Advertising Alliance in Europa: European Interactive Digital Advertising Alliance

Via deze organisaties kunt u zich online afmelden voor gerichte reclame gebaseerd op uw interesses en voor alle deelnemende ondernemingen.

YourOnlineChoices: http://www.youronlinechoices.com/fr/controler-ses-cookies

Deze site biedt u de mogelijkheid om via een centrale interface uw weigering of goedkeurig van eventuele cookies te uiten.

Voor meer informatie over cookies, kunt u de site van de Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (Franse Nationale Commissie voor Informatica en Vrijheden) raadplegen: http://www.cnil.fr/vos-libertes/vos-traces/les-cookies/.

4. BIJWERKING VAN HET COOKIEBELEID

Het cookiebeleid kan in de loop der tijd gewijzigd worden. Deze wijzigingen zijn direct geldig nadat het gewijzigde cookiebeleid gepubliceerd is. Wij nodigen u uit om regelmatig het cookiebeleid te lezen en om zo op de hoogte te blijven van mogelijke veranderingen.

Gebruiksvoorwaarden

I. Content and Access to the Website

A. Content of the Website

This Website of Ceva Santé Animale Group (hereinafter the Website) has been created to provide Users with information about the company, its organization, research, products, human resources policy,  locations, communication. This webWebsite cannot under any circumstances constitute a contractual offer.

Any natural or legal person, connecting, browsing or using the Website (hereinafter the User), acknowledges having read these Terms of Use (hereinafter "Terms of Use" or "Terms") at the time of its connection to the Website and accepts them without reserve. The fact that the User does not have to click to accept the Terms of Use does not constitute an obstacle to their opposability. 

Since the communication to the public regarding veterinary medicinal products is the subject of specific regulations, the information that the User finds on the Website must not be used to give a medical opinion or to replace a consultation with a professional health.
Similarly, this information can not be interpreted as a recommendation on the use of products without the advice of a veterinarian.

Ceva undertakes to verify that the content of the Website complies with the legal provisions in force. Ceva also undertakes not to disseminate data in violation of the rights of third parties, violent, pornographic or defamatory and not to disseminate illegal content, including racist, xenophobic, pedophile or otherwise detrimental to human dignity .

Ceva endeavors to update the content of the Website and to provide the User with accurate information. Nevertheless Ceva can not be held responsible for any errors and / or omissions. The User may notify any error or omission to the following e-mail address: info@ceva.nl

The User remains responsible for the use of the Website including its previous use if he gives up using the Website.

Ceva reserves the right to modify, terminate, suspend or discontinue without notice all or part of the services or content of the Website.

The Website may contain hypertext links to other Websites not managed and / or edited by Ceva. Ceva does not control in any way the information, products or services offered by these other Websites and can in no way be held responsible for the content of such Websites. The use of these Websites by the User is the sole responsibility of the latter.

B. Access to the Website

The consultation of the Website is accessible to any User having an internet access.
Ceva strives to keep the Website accessible 24 hours a day, 7 days a week, without being held to any obligation of result in this respect.

For maintenance, updating, and for any other reason including technical, access to the Website may be interrupted.

In no event will Ceva be held responsible for these interruptions in services and the consequences that may result for the User.

Furthermore, Ceva can not be held responsible for the presence of viruses on the Website and any consequences that may result for the User

C. Use of the Website

The User is authorized to:
- view all or part of the Website,
- complete the information relating to the User Account (hereinafter defined).

The User is not authorized to:
- copy, distribute (including copies), modify or falsify in any way all or part of the elements of this Website- eliminate, from any item copied or printed from this Website, any mention of copyright author, trademark or other intellectual property clause contained in the original element.
If the User wishes to create a hypertext or other link to the Website, he sends an email to the following email address: info@ceva.nl, stating:
- the URL (s) of the page (s) from which the User wishes to propose a link to the Website,
- the URL (s) of the page (s) of the Website to which the User wishes to propose a link.
Ceva undertakes to study the User's request but is not obliged to do so.
Any fraudulent use of the Website or its content and any violation of these Terms may result in the application of criminal and civil penalties provided by law.

II. Creation and Use of User Account

In the event that the Website allows the opening of a User Account, the User agrees to comply with the rules for the creation and use of the User Account defined below. 

A. User Account Creation

The User has the obligation to submit the registration form proposed by Ceva and to provide the required data concerning him. The user must also define an identifier and a password (hereinafter the "Connection Codes") which will allow him to access his User Account.

Failing to fill in the mandatory information required, the creation of the User Account will be refused.

Any User may register only once on the Website.

The User certifies that the information he provides is accurate, complete and undertakes to do what is necessary to ensure that it remains so. In particular, the User undertakes to provide only sincere and real information.

In the event that the information provided is false, incomplete or out of date, Ceva reserves the right to suspend or close the User account, temporarily or permanently.

The processing of personal data provided by the User in connection with the creation and use of the User account to the data controller of Ceva is subject to the provisions of the Privacy Policy of Ceva detailed on the Website.

The User agrees not to disclose his Login Codes to any third party in any form or in any way whatsoever and to inform Ceva of any use or suspicion of use of said Codes by an unauthorized third party. The User is solely responsible for the confidential storage of his Connection Codes and any use he may make of them. 

B. Use of User Account Services

The User undertakes to respect the conditions specific to the Services offered on the Website.
In particular, as part of the Services offered, the submission to the User Account of a photo, a creation or a testimony (hereinafter the "Content"), grants Ceva and its affiliates a right not exclusive and globally transferable, irrevocable and perpetual, for free use as described, the Content on the media of his choice. 

Ceva undertakes to mention the copyright in the event of exploitation or reproduction of the User's Content.

C. Closing the User Account

The User may at any time proceed to the deletion of his account by logging into his User Account. Closing the Account automatically and immediately causes the end of access to the files attached to it.

In case of non compliance with these Terms, Ceva reserves the right to refuse access to the Services and to close the User Account.

III. Intellectual Property Rights

The Website is owned and operated by Ceva. The presentation of the Website and each of the elements, including trademarks, logos and domain names, appearing on the Website or the component, are protected by the laws in force on the intellectual property, and (i) are held by Ceva or by its subsidiaries or affiliated companies, or (ii) are held by third parties and are subject to a license for use and exploitation granted to Ceva by their owners.

Nothing contained on the Website or the Component may be reproduced, used, modified, assembled, decompiled, assigned, licensed, transferred, copied, translated, sold, published, exploited or otherwise disseminated in any medium whether, partially or completely, without the prior written consent of Ceva. Only the copy for private use is authorized for personal use, private and non-commercial, on the personal computer of the User or via the sharing tools offered on the Website.

Any use formally authorized by Ceva of the content contained in or contained in the Website must be done without any denaturing, modification or alteration in any way whatsoever. 

Violation of these mandatory provisions subjects the User and all persons responsible to the criminal and civil penalties provided for by French law.

Ceva or its subsidiaries reserve the right to pursue any act of infringement of its intellectual property rights.

IV. Liability of the User

All the hardware and software necessary to access and use the Website is the responsibility of the User who is responsible for the proper functioning of its equipment and its Internet access.

The User is required to take all the necessary preventive measures for the protection of his data, software and / or computer systems to guard against the contamination of possible viruses.

The use of the content made available through the Website is the responsibility of the User. The facts or acts that the User would have to perform in consideration of this information can not engage any other responsibility than that of the User. The access to the contents made available on the Website is the responsibility of the User and Ceva could not be held responsible for the damage or the loss of data which could result from the downloading or the use of the contents diffused on the Website .

The User is solely responsible to Ceva and, where applicable, to any third party, for any damages, direct or indirect, of any nature whatsoever, caused by any content, whatever its nature, communicated, transmitted or disseminated by the User, through the Website, as well as for any violation of these Terms, and the privacy policy.

Juridische informatie

Kantoor Nederland:
CEVA SANTE ANIMALE B.V (aangeduid met CEVA)

Tiendweg 8C - 2671 SB NAALDWIJK
Postbus 67 - 2670 AB NAALDWIJK

Tel. : +31 (0)174643930
E-mail : info@ceva.nl

Kantoor België:

CEVA SANTE ANIMALE N.V. (aangeduid met CEVA)

Metrologielaan 6 - 1130 BRUSSEL

Tel.:+32 (0)2 244 12 96
E-mail: infovet.be@ceva.com

De publicatie directeur is: Dhr. Mark de Vries - Algemeen directeur

Deze Website is ondergebracht bij de onderneming: Clever Age www.clever-age.com

Contact

Ceva Santé Animale B.V. verbindt zich ertoe dat het verzamelen en verwerken van uw gegevens voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR). U hebt het recht op toegang, rectificatie, verzet en verwijdering van persoonlijke informatie over u. Gebruik het onderstaande formulier om uw rechten uit hoofde van de GDPR uit te oefenen. Uw gegevens worden verwerkt om uw verzoek te beantwoorden. Ze worden door Ceva niet voor andere doeleinden verzameld of opgeslagen.

Uw aanvraag is verzonden. We zullen ervoor zorgen dat we zo snel mogelijk contact met u opnemen. Uw gegevens worden verwerkt om uw verzoek te beantwoorden. Ze zullen in geen geval worden verzameld of bewaard door Ceva voor andere doeleinden

Terug naar boven

WAARSCHUWING

Deze site is uitsluitend bedoeld voor gebruik door dierenartsen, apothekers, dierenartsassistenten, studenten diergeneeskunde, SQP's of andere beroepsbeoefenaren in de veterinaire gezondheidszorg en professionele dierenverzorgers.
Om deel te nemen, vinkt u dit vakje aan om te bevestigen dat de bovenstaande verklaring op u van toepassing is.